Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja

Rejestracja na wykład prof. Jana Andrzeja Zięby Pominięty fragment De revolutionibus, czyli o atomach Kopernika, 6 czerwca, 10.30: https://forms.office.com/e/AVXu5rV7dv

REGULAMIN cyklu wykładów popularnonaukowych „Naukowe Czwartki”
(„Regulamin”)

§ 1
Termin i czas trwania

 1. Cykl wykładów popularnonaukowych „Naukowe Czwartki” odbywa się 4 razy w semestrze (raz w miesiącu, w czwartki o godzinie 10:30) (dalej jako „Wydarzenie”).
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w Wydarzeniu i wstęp do budynku, gdzie odbywa się Wydarzenie (ust. 4 poniżej), jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu i programie znajdują się na stronie internetowej Wydarzenia: www.naukoweczwartki.fais.uj.edu.pl.
 4. Wydarzenie odbywa się w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. prof. S. Łojasiewicza 11 (sala A-1-06/230 miejsc siedzących + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych).
 5. W trakcie Wydarzenia gościom przedstawione zostaną przygotowane dla nich prelekcje, które zostaną określone odrębnymi programami. Programy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydarzenia www.naukoweczwartki.fais.uj.edu.pl.

§ 2

Rejestracja udziału w Wydarzeniu

 1. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba, która bierze udział w Wydarzeniu.
 2. Udział w Wydarzeniu możliwy jest na podstawie wcześniejszej rejestracji.

§ 3

Zasady udziału w Wydarzeniu

 1. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Wydarzenia oraz jego program oraz zobowiązują się nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Wydarzenia.
 2. Przed wejściem na Wydarzenie uczestnik zobowiązany jest wziąć udział w czynnościach związanych z potwierdzeniem wcześniejszej rejestracji.
 3. W Wydarzeniu mogą brać udział grupy zorganizowane wraz z opiekunem oraz osoby indywidualne.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko w obecności dorosłych opiekunów lub rodziców, którzy odpowiedzialni są za sprawowanie opieki nad małoletnimi w czasie udziału w Wydarzeniu.
 5. UJ planuje przeprowadzenie fotorelacji z Wydarzenia dla celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej Wydarzenia i innych stronach internetowych UJ z informacją o Wydarzeniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej Wydarzenia i innych stronach internetowych UJ, profilach UJ w mediach społecznościowych) i archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji).
 6. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w ust 5 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez UJ wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Wydarzeniu poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych UJ, na profilach UJ w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych UJ.

§ 4

Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronie internetowej www.naukoweczwartki.fais.uj.edu.pl w wersji umożliwiającej jego pobranie, a także przed wejściem do sali, w której odbywa się wykład.
 2. UJ zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, zmiany programu Wydarzenia, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Wydarzeniu.
 3. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej Wydarzenia.

§ 5

Zasady bezpieczeństwa

 1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez personel Wydarzenia lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu może się odbywać tylko w wyznaczonych pomieszczeniach i obszarach, zgodnie z obowiązującym programem i porządkiem Wydarzenia. Zabronione jest przebywanie poza wyznaczonym obszarem Wydarzenia.
 3. UJ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Wydarzenia oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Wydarzenia i UJ.
 4. Postanowienie ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio do rowerów, samochodów i innych pojazdów pozostawionych na terenie UJ.
 5. UJ jest uprawniony do lustracji bagażu i użycia detektora metali celem ograniczenia możliwości wniesienia niebezpiecznych narzędzi na teren Wydarzenia. Powyższe uprawnienie służy zapewnieniu bezpieczeństwa Uczestnikom, a brak zgody na wykonanie w stosunku do danej osoby ww. uprawnienia przez UJ jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu.
 6. Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu nie mogą posiadać ani wnosić na teren Wydarzenia i UJ: jakiejkolwiek broni, amunicji, przedmiotów uznanych za niebezpieczne (np. nóż), materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych, długich parasoli, zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.
 7. Podczas wydarzenia zakazane jest manifestowanie światopoglądu, w tym w szczególności poglądów politycznych. UJ zabrania prowadzenia na terenie Wydarzenia działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej z zastrzeżeniem przypadków kiedy dany podmiot uzyskał odrębną zgodę UJ.
 8. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych Uczestników oraz UJ, zakłócić porządek Wydarzenia, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych zakazuje się wstępu na Wydarzenie. Personel Wydarzenia uprawniony jest do zobowiązania osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim do opuszczenia terenu Wydarzenia.
 9. Personel Wydarzenia w przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego jest uprawniony do: wylegitymowania Uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości, sprawdzenia zawartości bagażu i odzieży Uczestnika, zwłaszcza w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty, o których mowa w §5 ust. 6, wezwania Uczestnika do stosownego zachowania, żądania opuszczenia terenu Wydarzenia przez Uczestnika i zastosowania wszelkich dostępnych środków, w tym także zatrzymania do chwili przyjazdu Policji, jeśli Uczestnik pomimo wcześniejszego upomnienia nadal zachowuje się w sposób naruszający bezpieczeństwo i porządek Wydarzenia.
 10. UJ nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń UJ oraz poleceń personelu Wydarzenia i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach wchodzących w skład personelu UJ (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, Uczestnik ponosi również wobec innych Uczestników.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wydarzenia, UJ może korzystać z monitoringu obejmującego cały teren Wydarzenia, jak i jego poszczególne fragmenty.
 13. UJ zabrania palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających na terenie Wydarzenia.
 14. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Wydarzenia.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: fotorelacji oraz wideorelacji z wydarzenia.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 3 -  konieczne do zawarcia umowy i uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane osobom trzecim. Pani/Pana dana osobowa w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach lub filmach z Wydarzenia i przetwarzana na stronach internetowych UJ oraz profilach UJ na portalach społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele związane z promocją UJ, w tym na potrzeby relacji z wydarzenia – zgodnie z §3 ust. 8-9 Regulaminu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zapewniające wsparcie informatyczne w organizacji wydarzenia – w tym podmiot dostarczający oprogramowanie służące rejestracji na wydarzenie.
 8. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane do czasu zakończenia Wydarzenia, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z uczestnictwa w Wydarzeniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w ramach relacji z wydarzenia na stronach internetowych UJ oraz profilach UJ w portalach społecznościowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: promocja.fais@uj.edu.pl pocztą tradycyjną na adres Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. prof. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków (pokój A-0-07) lub wycofać osobiście stawiając się w Biurze Promocji Wydziału FAIS UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków (pokój A-0-07).
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. UJ zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany jego programu i formuły. O odwołaniu wydarzenia UJ ogłosi na stronie internetowej Wydarzenia, o której mowa w §1 ust. 3. UJ nie będzie wobec Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin wyklu wykładów popularnonaukowych "Naukowe Czwartki"